Voorwaarden

Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden kunnen op verzoek naar u worden toegezonden.

Wij zijn SGS Gecertificeerd: Certificatie nummer: NL07/103032.

En wij zijn ook lid van de Metaalunie.

3w Media | Creatief & Strategisch Mediabureau